עזרה HP Deskjet 2510 All-in-One Printer series

background image

HP Deskjet 2510 All-in-One series

background image
background image

ןכות

םיניינע

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

...................................................................................................................................................................................................................

3

2

תרכה

ה

-

HP Deskjet 2510

יקלח

תספדמה

..........................................................................................................................................................................................................................

5

ינייפאמ

חול

הרקבה

...................................................................................................................................................................................................................

6

תוירונ

בצמ

...............................................................................................................................................................................................................................

6

3

הספדה

תספדה

םיכמסמ

........................................................................................................................................................................................................................

9

תספדה

םימוליצ

......................................................................................................................................................................................................................

10

הספדה

לע

תופטעמ

.................................................................................................................................................................................................................

10

תועצה

הספדהל

תחלצומ

..........................................................................................................................................................................................................

11

5

הקתעה

הקירסו

תקתעה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

.....................................................................................................................................................................................................

19

הקירס

בשחמל

........................................................................................................................................................................................................................

20

תועצה

הקתעהל

תחלצומ

..........................................................................................................................................................................................................

21

תועצה

הקירסל

תחלצומ

...........................................................................................................................................................................................................

21

6

הדובע

םע

תוינסחמ

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

..................................................................................................................................................................................................

23

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

.........................................................................................................................................................................................................

23

תפלחה

תוינסחמה

...................................................................................................................................................................................................................

24

שומיש

בצמב

תינסחמ

הדיחי

....................................................................................................................................................................................................

26

עדימ

לע

תוירחא